تبریز- جاده صوفیان ، شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی ، خیابان آسیای سوم    تلفن :  4-80 661 324 041     نمابر :  85 661 324 041